Eendracht maakt macht

Genesis 11:1-6

Onder het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden staat een spreuk: ‘Je Maintendrai’. Dat betekent: ‘Ik zal handhaven.’ In de eerste eeuwen van de geschiedenis van ons land was dat een andere spreuk: ‘Eendracht maakt macht.’

Het heeft er op dit moment helaas alles van dat onze regering het weer meer zoekt in die eendracht, dan in het handhaven.

Deze spreuk moet ook de wapenspreuk van Babel geweest zijn. Het staat er twee keer: ‘Kom aan’ (Genesis 11:3-4).
Dat betekent zoiets als: we gaan ervoor! Net zoals bij het begin van een wedstrijd het team met elkaar een yell uitroept om samen beter te presteren, roepen de bewoners van Babel elkaar toe dat ze samen stenen zullen bakken en samen een stad zullen bouwen.

‘Eendracht maakt macht’ kan positief zijn. Uit een goede samenwerking kunnen prachtige resultaten ontstaan.

Maar..,

 • Een jeugdbende werkt ook samen, met alle nare gevolgen vandien.
 • Een terroristennetwerk met een gezamenlijke ideologie is sterk, en kan heel veel ellende veroorzaken.
 • Een regering, die samenwerkt om een wet erdoor te krijgen die duidelijk tegen de wil van God is, lijkt misschien wel slim, maar ze veroorzaken daarmee de val van hun land.
 • Samenwerking in het kwaad is heel sterk, heel gevaarlijk ook.

‘Niets kan de mensen in Babel meer tegenhouden’ staat er in een andere vertaling. Gelukkig grijpt God in, zoals Hij regelmatig in de wereldgeschiedenis ingegrepen heeft.

~~~~~

Internet: http://harryschoemaker.nl
~
ENGLISH
Facebook: https://www.facebook.com/worldwide.ekklesia/
Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://devotionals.harryschoemaker.nl
~
NEDERLANDS
Facebook: https://www.facebook.com/wereldwijde.ekklesia/
Twitter: Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://overdenkingen.harryschoemaker.nl

Wat maakt dat nu uit?

Wat maakt dat nu uit?
We mogen toch zeker onze eigen gang wel gaan?
Moet je dan altijd rekening met God houden?

Genesis 11:7-8
⁷‭Kom aan, laat Ons nedervaren,
en laat Ons hun spraak aldaar verwarren,
opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.‭
⁸Alzo verstrooide hen de HEERE van daar
over de ganse aarde;
en zij hielden op de stad te bouwen.‭

Doe niet zo moeilijk, zeg! Wat maakt dat nu uit?
Wat is er nu erg aan een stad bouwen. En waarom mag daar nu geen torentje in gebouwd worden? Het is toch knap dat zulke primitieve mensen zo’n prestatie kunnen leveren?

Sommigen denken dat van God nooit leuke dingen mogen. Maar dat is natuurlijk onzin!
Misschien heb jij dat ook wel eens gedacht?

Ik heb geleerd om na te denken waaróm ik iets eigenlijk wil.
Wat is de echte reden van een verlangen of een wens?

De echte reden van het bouwen van een stad en een toren was opstand tegen God. Gods opdracht was immers zich over de aarde te verspreiden.

Genesis 9:1
En God zegende Noach en zijn zonen,
en Hij zeide tot hen:
Zijt vruchtbaar
en vermenigvuldigt,
en vervult de aarde!‭

Maar in Genesis 11:4 lezen we
En zij zeiden:
Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen,
en een toren, welks opperste in den hemel ‭zij‭,
en laat ons een naam voor ons maken,
opdat wij niet misschien
over de ganse aarde verstrooid worden!‭

 • Ze wilden niet meer verder trekken over de aarde. Toch was dat wel de opdracht. Ze moesten de aarde opnieuw gaan bewonen en ook beheren.
 • Ze wilden ook God niet groot maken, maar ze wilden een naam voor zichzelf maken

Wat je ook vandaag veelvuldig ziet gebeuren, is dat wanneer mensen Gods regels niet vinden passen bij wat zíj willen, dat zij die regels dan maar aanpassen naar hún wil. En zelfs al bidden zij dan nog wel “Úw wil geschiede”, is dit van geen enkele betekenis meer..!
Het gaat hierbij niet om wat mensen zeggen, maar om wat er werkelijk in hun hart leeft.

Net als in vele kerken vandaag waren de mensen ook hier, in dit bijbelgedeelte, nog wel religieus, maar ze dienden God niet meer. Ze waren zeker niet ongelovig! Ze ontwikkelden zelfs een eigen godsdienst. En die toren was het symbool van die godsdienst die gemaakt werd om zelf naar de hemel te kunnen opklimmen.

Dat idee bestaat nog steeds.
In alle wereldreligies moet je zelf van alles doen om bij God te kunnen komen. Het bijzondere van onze God is echter:

 • Dat Hij al het benodigde voor ons gedaan heeft.
 • Dat wij niet hoeven te proberen om tot Hem op te klimmen, maar dat Hij naar beneden komt.
  • Toen, om te zien wat de mensen deden.
  • Later, in Zijn Zoon Jezus.
  • En nu, in de Heilige Geest Die in al de Zijnen wil inwonen. .

~~~~~

Internet: http://harryschoemaker.nl
~
ENGLISH
Facebook: https://www.facebook.com/worldwide.ekklesia/
Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://devotionals.harryschoemaker.nl
~
NEDERLANDS
Facebook: https://www.facebook.com/wereldwijde.ekklesia/
Twitter: Twitter: @SchoemakerHarry
Website: https://overdenkingen.harryschoemaker.nl